Regulamin Serwisu

 Discoveria.pl

§ 1.
Definicje

Określenia użyte w Regulaminie Serwisu Discoveria.pl oznaczają:

 1. Regulamin - Regulamin Serwisu Discoveria.pl.
 2. Serwis – serwis internetowy umieszczony w domenie Discoveria.pl.
 3. Usługodawca – właściciel Serwisu - Centrum Rozwoju Świadomości Finansowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Meissnera 1/3 lok. 116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341831, NIP 113-278-21-12, REGON – 142100444, kapitał zakładowy 215.200 zł.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca aktywne konto w Serwisie i korzystająca z Usług dla potrzeb prowadzenia doradztwa lub pośrednictwa finansowego.
 5. Adres e-mail – adres e-mailowy Użytkownika stanowiący jego identyfikator i login do konta w Serwisie oraz miejsce dostarczania wszelkiej korespondencji skierowanej do Użytkownika.
 6. Usługa – uprawnienie do korzystania z Profilu Finansowego w zakresie wynikającym z wybranego typu konta zarejestrowanego w Serwisie. Wyróżnione są następujące typy kont: Basic, Standard, Business.
 7. Okres licencyjny – okres, w którym Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Usługi. W przypadku braku innych uregulowań Dystrybutora, przyjmuje się, że jednostkowy Okres licencyjny trwa 12 miesięcy.
 8. Dystrybutor – osoba fizyczna bądź prawna upoważniona przez Usługodawcę do wykonywania wszelkich czynności związanych z dystrybucją Usług.
 9. Klient – klient Użytkownika, któremu Użytkownik świadczy usługi w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej przy wykorzystaniu Serwisu.
 10. Profil Finansowy - aplikacja internetowa przeznaczona do odwzorowywania określonego katalogu zjawisk finansowych występujących w gospodarstwach domowych na podstawie zestawu wprowadzonych założeń. W szczególności, Profil Finansowy może znaleźć swoje zastosowanie przy podstawowej diagnostyce finansowej gospodarstw domowych, w tym przy badaniu stopnia realizacji celów finansowych, planowaniu emerytalnym czy badaniu optymalnego poziomu ochrony ubezpieczeniowej.
 11. Umowa - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, uprawniająca do korzystania z Profilu Finansowego.

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z Usług, zakres odpowiedzialności Usługodawcy oraz wszelkie inne informacje porządkowe. 
 2. Usługodawca oświadcza, iż dane publikowane i wykorzystywane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy właściciela Serwisu mogą być uznane za rzetelne.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie pod adresem www.discoveria.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Korzystając z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 3.
Opis Usług

 1. W ramach Profilu Finansowego, Użytkownik może korzystać z następujących sekcji i funkcjonalności:

  1. Finanse domowe – sekcja wspierająca systematykę oraz ilustrację najważniejszych mechanizmów finansowych występujących w gospodarstwach domowych.
  2. Cele finansowe – sekcja przeznaczona do definiowania przyszłych potrzeb finansowych.
  3. Plan inwestycyjny – sekcja do analizy przewidywanego stopnia realizacji celów finansowych przez wskazane składniki majątku, zgodnie z przyjętą metodologią.
  4. Plan ochronny – sekcja do analizy szacowanego, na dzień dzisiejszy, stopnia sfinansowania określonego katalogu przyszłych wydatków przez wskazany zbiór dochodów. Sekcja zaprojektowana do szacowania optymalnego poziomu sumy ubezpieczenia na życie, zgodnie z przyjętą metodologią.
  5. Sterowania Parametrów Finansowych – sekcja z publikacją wybranego katalogu aktualnych i historycznych parametrów m.in makroekonomicznych, rynku finansowego, demograficznych i obszaru ubezpieczeń społecznych oraz możliwością sterowania przewidywaną wartością wybranych parametrów na potrzeby realizowanych analiz finansowych.
  6. Zapis analizy – funkcjonalność umożliwiająca zapis i odczyt parametrów zarejestrowanych w ramach danego Profilu Finansowego. Odczyt zapisanych Profili Finansowych realizuje się z wykorzystaniem wdrożonych mechanizmów automatycznej aktualizacji danych.
  7. Raport PDF – sekcja do przygotowania i pobrania raportów podsumowujących analizę zrealizowaną w ramach danego Profilu Finansowego.
  8. Ubezpieczenia społeczne – sekcja przeznaczona do szacowania bieżącego i przyszłego poziomu uprawnień w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenie rentowe)
  9. Baza profili – funkcjonalność umożliwiająca w ramach jednego konta jednoczesną obsługę większej liczby Profili Finansowych.

 2.  Zakres funkcjonalności dostępnych w ramach Profilu Finansowego, uzależniony jest od wybranego typu konta i przedstawia się następująco:
Funkcjonalność Typ konta
Basic Standard Business
Finanse domowe + + +
Cele finansowe + + +
Plan inwestycyjny + + +
Plan ochronny + + +
Sterownia Parametrów Finansowych - + +
Zapis analizy - + +
Raport PDF - +(1) +(2)
Ubezpieczenia społeczne - + +
Baza profili - - +(3)

(1) - do 50 raportów pobranych w danym Okresie Licencyjnym

(2) – nielimitowana liczba raportów pobranych w Okresie Licencyjnym

(3) – Baza do 100 Profili finansowych

 

       3. Przyjętą formą publikacji wyników obliczeniowych są dane raportowe wyświetlane w oknach Profilu Finansowego oraz, z zastrzeżeniem wskazanym w ustępie 2                       niniejszego paragrafu, możliwy do wygenerowania i pobrania raport  w formacie PDF.

 

§ 4.
Wymagane warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z możliwości oferowanych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik posiadać powinien:

  1. połączenie z siecią Internet,
  2. komputer o rozdzielczości ekranu min. 1366x768
  3. przeglądarkę internetową, przy czym jako zalecane wskazuje się najnowsze wersje przeglądarek:
   1. MS Internet Explorer (wersja 11.0 lub wyższa)
   2. Mozilla Firefox (wersja 45.0 lub wyższa)
   3. Chrome (wersja 50 lub wyższa)
   4. Opera (wersja 35 lub wyższa)
  4. aplikację do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Acrobat Reader).

 2. W przypadku braku spełnienia przez Użytkownika któregokolwiek z wymagań technicznych wskazanych w ustępie 1 Usługodawca nie odpowiada za niepoprawne lub niepełne działanie Serwisu.

 

§ 5.
Zawarcie Umowy i okres jej trwania

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Profilu Finansowego na podstawie zawartej Umowy.
 2. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację procesu zawarcia Umowy jest Dystrybutor. Usługodawca zamieszcza w Serwisie dane Dystrybutorów. Dystrybutorzy zobowiązani są do publikowania na swoich stronach internetowych: cenników, danych kontaktowych oraz innych informacji dotyczących zasad zawierania Umowy.
 3. Proces zawarcia Umowy składa się z następujących etapów:
  1. Kontakt osoby zainteresowanej korzystaniem z Usługi z Dystrybutorem: ustalenie warunków umowy w zakresie typu konta, ceny, zasad płatności, długości Okresu Licencyjnego oraz przekazanie Dystrybutorowi Adresu e-mail jako identyfikator i login do Profilu Finansowego. W Serwisie zarejestrowane może być tylko jedno konto z danym identyfikatorem.
  2. Rejestracja konta przez Dystrybutora skutkująca wysłaniem na podany Adres e-mail linku aktywacyjnego oraz automatycznie wygenerowanego hasła.
  3. Wciśnięcie linku aktywacyjnego przez Użytkownika, stanowiące potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz skutkujące aktywacją konta, zawarciem Umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem i uzyskaniem możliwości korzystania z Usługi.
  4. Użytkownik, poprzez fakt akceptacji treści regulaminu, oświadcza i potwierdza, że będzie korzystał z Usługi wyłącznie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Okresu Licencyjnego.
 5. Użytkownik może przedłużać czas trwania Umowy na kolejne Okresy Licencyjne na warunkach uzgodnionych z Dystrybutorem.
 6. Akceptacja postanowień Regulaminu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej wysyłanych na Adres e-mail.

 

§ 6.
Zasady korzystania z Usługi

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy lub osób trzecich. Zakazane jest dostarczanie informacji bezprawnych.
 2. Profil Finansowy jako aplikacja diagnostyczna, daje Użytkownikowi szerokie możliwości kształtowania indywidualnej metodyki badania i dokumentowania potrzeb finansowych swoich Klientów. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Usługi w sposób etyczny, z zachowaniem reguł zawodowej rzetelności, do działania w dobrej wierze i dokładania należytej staranności przy ilustrowaniu sytuacji finansowej Klientów. Zalecane jest korzystanie z materiałów informacyjnych i szkoleń organizowanych przez Usługodawcę i Dystrybutorów
 3. Za interpretacje danych uzyskanych z Profilu Finansowego i opracowywane na ich podstawie rekomendacje i związane z nimi skutki odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.

 

§ 7.
Prawa autorskie

 1. Wszelkie udostępnione przez Usługodawcę w Serwisie materiały, w tym dokumenty, znaki towarowe, logo i inne utwory, a w szczególności teksty, grafiki, oraz przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowią samoistne przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego. Prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 ze zmianami).
 2. Usługodawca oświadcza, iż posiada pełne prawa, uprawnienia, umocowania, możliwość i zdolność do licencjonowania Profilu finansowego.
 3. Usługodawca w momencie zawarcia Umowy każdorazowo udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej do korzystania z Profilu Finansowego w zakresie określonym w Regulaminie oraz w Umowie.
 4. Licencja jest udzielana każdorazowo na czas Okresu Licencyjnego

 

§ 8.
Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz sprzeczny przepisami prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, iż prezentowane w Profilu Finansowym kalkulacje oparte są na autorskiej metodyce i programie Usługodawcy, mają charakter orientacyjny i nie należy ich traktować jako gwarantowane.  Podstawowe przesłanki dla tego zastrzeżenia są następujące:

  1. Prognozowana wartość wykupu produktów finansowych, poziom zadłużenia czy rat kapitałowo-odsetkowych w umowach kredytowych wynika z wprowadzonych założeń dotyczących zarówno postanowień odpowiednich umów (np. opłaty) jak i czynników zewnętrznych (stopa zwrotu z inwestycji, stopy procentowe) – zmiennych i nieprzewidywalnych w dłuższym okresie czasu.

  2. W sekcji Ubezpieczenia Społeczne odwzorowuje się poziom świadczeń emerytalnych i rentowych w polskim powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych administrowanym przez ZUS. Prognozowana wysokość dzisiejszych jak i przyszłych uprawnień emerytalno rentowych ustalana jest na podstawie autorskiej interpretacji odpowiednich przepisów regulujących zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i metody kalkulacji świadczeń. Prognozy te opracowane są w oparciu o standardowe i ogólne regulacje w danym obszarze (np. odwzorowana wyłącznie emerytura powszechna – nowy system, brak emerytury częściowej, brak emerytur górniczych, brak okresowej renty rodzinnej itp.)  oraz  z wykorzystaniem domyślnych założeń i statystycznych uśrednień (np. uśredniony poziom opłaty dystrybucyjnej w historii OFE, renta rodzinna dla dzieci wypłacana do 25 roku życia itp.). Dodatkowo, kalkulacja poziomu świadczeń w zasadniczym stopniu uzależniona jest zarówno od poprawności odwzorowania indywidualnego okresu ubezpieczenia jak również (szczególnie w kontekście przyszłych świadczeń emerytalnych) od czynników zewnętrznych (np. dynamika PKB, Funduszu Płac, przewidywanej długości życia) – zmiennych i nieprzewidywalnych w dłuższym okresie czasu.

  3. Kalkulacja stopnia realizacji celów finansowych w sekcji Planu Inwestycyjnego oraz kalkulacja optymalnego poziomu sumy ubezpieczenia w sekcji Planu Ochronnego, poza zastrzeżeniami związanymi z odwzorowaniem zjawisk finansowych, o których mowa w pkt a i b, operuje również na założeniach dotyczących skutecznego wykonania określonych czynności w ustalonych momentach projektowanego planu. Sprzedaż nieruchomości, wykup produktu finansowego, uzyskanie świadczenia ubezpieczeniowego czy utrzymywanie nadwyżek finansowych na lokatach zapewniających zakładany poziom stóp zwrotu to przykłady zakładanych czynności, które w praktyce mogą napotkać trudności w realizacji bądź skutkować innymi od przewidywanych efektami finansowymi.

 3. Profil Finansowy jest aplikacją diagnostyczną przeznaczoną, w szczególności, do badania, przy wykorzystaniu metod matematyki finansowej, przewidywanego stopnia realizacji określonych celów finansowych na podstawie wprowadzonych założeń obliczeniowych. Dane raportowe w żadnej mierze nie stanowią rekomendacji odnośnie do jakichkolwiek działań czy decyzji finansowych.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkowników lub Klientów na podstawie informacji zawartych w Profilu Finansowym; Usługodawca nie odpowiada za szkody, straty lub utracone korzyści powstałe w związku z wykorzystaniem tych informacji w celach gospodarczych, inwestycyjnych lub finansowych. 
 5. Przerwa w dostępności Serwisu może zaistnieć z przyczyn technicznych, w celu aktualizacji danych, naprawiania błędów i dokonywania innych prac konserwacyjnych, na czas niezbędny do ich wykonania. Usługodawca zapewnia jednocześnie, że planowane prace techniczne przeprowadzane będą w miarę możliwości w godzinach nocnych, w taki sposób, aby powodowały możliwie najmniejszą uciążliwość dla Użytkowników.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników.

 

§ 9.
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub niedotrzymania z winy Usługodawcy terminu rozpoczęcia świadczenia Usług mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wiadomości wpisując „Reklamacja” a w treści maila podając Adres e-mail Użytkownika. Usługodawca zobowiązuje się do potwierdzenia jej otrzymania w terminie 14 dni.
 2. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 1 miesiąca od dnia niewykonania lub  nienależytego  wykonania  usługi,  której dotyczy  reklamacja. Reklamacje  wniesione po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.
 3. Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Po rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca wyśle Użytkownikowi, na Adres e-mail, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

 

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny należy uznać w szczególności zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę lub zmiany informatyczne lub organizacyjne w funkcjonowaniu Serwisu, wymuszające zmiany zasad udostępniania Usługi bądź zmiany zakresu Usługi.
 2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu, a także przez przesłanie informacji na wskazany przez Użytkownika Adres e-mail.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
 4. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu czy błędu w Profilu Finansowym, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie Usługodawcę. Niezależnie od powyższego, zalecane jest zgłaszanie wszelkich pomysłów i opinii związanych z Usługą, które mogłyby przyczynić się do rozwoju Serwisu i świadczonych Usług. Błędy i opinie należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości: „Uwagi”.
 5. Postanowienia dotyczące danych osobowych Użytkowników Serwisu jak i ich Klientów zostały zawarte w Polityce prywatności. 
 6. Wszelkie spory, powstałe w relacji pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, związane z wykonywaniem umowy rozstrzygają sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Skontaktuj się z nami: