POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Centrum Rozwoju Świadomości Finansowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Meissnera 1/3 lok. 116, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000341831, NIP 113-278-21-12, REGON – 142100444, kapitał zakładowy 215.200 zł (zwany dalej „Usługodawcą”). Administrator dokonał zgłoszenia zbioru danych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 2. Usługodawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 3. Dane osobowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane są jedynie w celach określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu Polityki Prywatności.
 4. Usługodawca ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest do podania wyłącznie adresu e-mail Użytkownika.
 5. Poprzez korzystanie z Usług świadczonych w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę:

  1. w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Usługodawcę,
  2. w celach marketingowych i statystycznych,
  3. w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Serwis,
  4. dla celów rozliczenia Użytkownika i Usługodawcy;
  5. w celu dostarczenia niezbędnych informacji o treści Umowy,Użytkownik wyraża ponadto zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres e-mail Użytkownika informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe poprzez podanie przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.
 7. Użytkownik powinien prawidłowo zabezpieczyć jego dane służące do korzystania z Usług, w szczególności utworzone przez Użytkownika hasło pozwalające na dostęp do Serwisu. Użytkownicy są odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów do logowania do spersonalizowanych części Serwisu lub Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku odbywa się na ich wyłączne ryzyko.
 8. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
 9. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia Konta z Serwisu stosowanie do postanowień art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane przez wysłanie z adresu e-mail Użytkownika, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. żądania ze wskazaniem numeru Konta, którego dotyczy. W terminie 7 dni od otrzymania e-maila Usługodawca ma prawo wystąpić od Użytkownika o potwierdzenie żądania. Potwierdzenie, dla wywołania skutków, powinno być odesłane przez Użytkownika w terminie 7 dni od otrzymania e-maila z prośbą o potwierdzenie żądania. Usunięcie Konta jest nieodwracalne.


§ 2.
Zmiany Polityki prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie, o stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi Użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.


§ 3.
Polityka w zakresie plików „cookies”

 1. Serwis wykorzystuje mechanizm tzw. cookies. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, a wykorzystywany jest w celu
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika.
 2. Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu w jego komputerze plików cookies i w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu cookies na innych niż strony Serwisu stronach internetowych dostępnych dla użytkowników za pośrednictwem linków umieszczonych na stronach Serwisu.


§ 4.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych, niewspółpracujących podmiotów niż do Usługodawca, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone w Serwisie komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.
 3. Poprzez założenie Konta w Serwisie, które oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w Polityce prywatności oraz prawie dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania.
 4. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skontaktuj się z nami: